سردبیری فصلنامه پژوهش و حوزه

« پژوهش و حوزه » نخستین نشریه معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم با موضوع « پژوهش » و « علم » پژوهی می باشد. این مجله با فعالیت خود را از سال 1379 آغاز و به صورت فصلنامه منتشر گردید.

کتاب ها و تالیفات