فعالیت های آموزشی

1- حضور در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه عملیه قم از سال 1373 با سمت‌های مسؤول طرح هجرت روحانیون، قائم مقام اموراستان‌ها، معاون مركز مطالعات و تحقیقات اسلامی، مدیر برنامه و بودجه، مدیر اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات، مشاور رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛

2- دبیر كمیته علمی كنگره فاضلین نراقی؛

3- عضو انجمن علمی تاریخ اسلام مركز مدیریت حوزه‌های علمیه؛

4- راه اندازی و سردبیری نشریه «پژوهش و حوزه» وابسته به مركز مدیریت حوزه علمیه قم؛

5- مدیر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی مركز مدیریت حوزه علمیه قم؛

6- سردبیر هفته‌نامه امین قم؛

7- دبیركانون نویسندگان طلاب و فضلای قمی حوزه علمیه قم؛

8- عضو كارگروه آموزش الكترونیكی شورای عالی اطلاع رسانی(شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان)؛

9- مشاور آموزشی و پژوهشی استاندار قم؛

10- دبیر شورای هماهنگی دانشگاه ها و پژوهشگاه های استان قم؛

11- دبیر شواری سیاستگذاری شهرك دانشگاهی و پژوهشگاهی استان قم؛

12- مسؤول پیگیری راه اندازی رصدخانه ملی در قم؛

13- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور؛

14- مسئول راه‌اندازی 4 واحد پیام نور در استان قم؛

15- رئیس دانشگاه پیام نور واحد جعفریه؛

16- مسؤول راه‌اندازی دانشگاه پیام نور واحد بین‌الملل سلفچگان؛

17- نماینده استاندار در هیئت امناء دانشگاه‌های استان قم- (دانشگاه باقر العلوم(ع)، دانشگاه مفید، موسسه آموزش عالی شهاب‌ دانش، دانشكده اصول دین و دانشگاه ادیان و مذاهب)؛

18- دبیر همایش شیخ عباس قمی؛

19- عضو هیئت موسس موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم؛

20- دبیر همایش ملی مدیریت علوی دانشگاه پیام نور؛

21- سرپرست معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت؛

22- مشاور رئیس دانشگاه پیام نور؛

کتاب ها و تالیفات