ضرورت حجاب در اسلام

حجاب، گویای انتخاب یک عقیده است و آدمی، عقیده و مرام را با دو خصیصه (شناخت) و (انتخاب) بر می گزیند، بدان می بالد و براساس آن زندگی می کند و تمامی رفتارهای خود را براساس آن شکل می دهد. هرچه شناخت و اختیار انسان، عمیق تر شود، عقیده و مرام او نیز پایدارتر است. حجاب نیز این چنین است; یعنی محصول شناخت و بینش هایی است که (زن) از هستی، انسان، روابط اجتماعی و چگونگی تکامل و رشد صحیح خود دارد.

امانت داری

پاس داشت ارزش ها و ترویج و اشاعه آن ها, بالندگی و پویایی جامعه را به دنبال خواهد داشت; همچنان که تبیین آن ها نیز موجب شکوفایی و رونق بازار خوبی ها و شوق و پایبندی مردم و جوانان به آن خواهد شد. بنابراین باید در معرفی و بیان ارزش ها کوششی دوچندان مبذول داشت.

نیایش، رمز موفقیت

انـسـان دارای امیال، کشش ها و احساس های فطری گوناگونی است که تـمامی رفتارهای فردی و اجتماعی او را در دو بعد مادی و معنوی، پـوشـش مـی دهـد. یکی از آن ها میل خداجویی، کمال یابی و احساس دیـن گـرایی است. آدمی می کوشد تا با همه ابزار و وسایل مشروع، ایـن میل و احساس خود را اقناع کند و چشم ها و چشمه هایی را به سوی معشوق بگشاید. دعا بهترین راه و وسیله ای است که آن مهم را سـامـان مـی بـخشد; یعنی انسان را با کمال مطلق، پیوند می زند.

ويژگى هاى حكومت امام على(ع)

راز بگشاى اى على مرتضى
اى پس از سوءالقضا حسن القضا
چون تو بابى آن مدینه علم را
چون شعاعى آفتاب حلم را

نگاهی گذرا به زندگی احیاگر حادثه غدیر، علامه امینی

بـا عـنـایـت بـه تـدبیر حکیمانه حضرت آیه الله خامنه ای (دامت بـرکـاتـه) در نـام گـذاری امـسال به نام مبارک امام علی(ع) که انـشـإالـلـه بـرکـاتی برای جهان اسلام و ایران اسلامی به همراه خـواهد داشت، بسیار به جا است که در این بخش از نشریه به زندگی یـکـی از بهترین خدمت گزاران غدیر بپردازیم، شخصیت بزرگواری که نام او با غدیر پیوندی ناگسستنی دارد و اگر کسی بهترین کتاب را پـیرامون غدیر بخواهد، همگان بی تردید کتاب الغدیر او را معرفی مـی کـنـنـد و نـیز اگر کسی بهترین مولف را درباره غدیر بخواهد بـشـناسد یا بشناساند، بی درنگ نام علامه عبدالحسین امینی را به زبـان مـی رانـد. در این شماره به اختصار گوشه ای از زندگی این عالم فرزانه را مرور می کنیم.

بررسی و نقد جريان فكری شعوبيه و تأثير آن بر كلام شيعی

 

 

 

article-115ظهور اسلام، سطح آگاهی های مردم جزیره العرب را ارتقاء داد، اما پس از ارتحال پیامبر اسلام، با پیدایش احزاب سیاسی ای كه پشتوانه فكری و عقیدتی داشتند، امت اسلامی گرفتار تشتت و اختلافات گسترده ای شد.

کتاب ها و تالیفات

پیوندها